Tøffelogo

Vedtekter for Fredrikstad Fartøyvernsenter

§1 Formål

1.1 Fredrikstad fartøyvernsenter skal fremme bevaring og restaurering av eldre fartøyer.

1.2 Foreningen har som målsetting å være et kompetansesenter for kystkultur, fartøyvern og maritim kulturskaping, i samarbeid med offentlige myndighter, fartøyeiere og medlemmene i fartøyvernsenteret.

1.3 Foreningen søkes tilknyttet interesseorganisasjoner det er naturlig å samarbeide med nasjonalt og lokalt, dog uten å avstå kontroll med foreningens drift og styring. FFVS skal også søke samarbeid med sosiale, pedagogiske, miljømessige etater, organisasjoner og prosjekter det er naturlig å ha et forhold til for felles verdiskaping.

§2 Medlemskap og stemmeret

2.1 Medlemskap er personlig og opphører ved ikke betalt medlemskap.

2.2 Alle medlemmer kan delta på årsmøtet og er representert med 1 stemme.

2.3 Et medlem som ved disposisjon virker elle rmedvirker til å skade foreningen Fredrikstad fartøyvernsenter, utnytter denne i kommersiell sammenheng uten samtyke av styret eller handler i strid med foreningens formål, kan av styret suspenderes for kortere eller lengere tid, eventuelt ekskluderes av årsmøtet. Suspensjon kan innankes for årsmøtet. Styret skal ta stilling til om anken skal gis oppsettende virkning.

§3 Årsmøtet

3.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling med saksdokumenter og forslag til dagsorden skal sendes medlemmene minst 4 uker før møtet.

3.2 Årsmøtet skal behandle årsberetning, innkomne forslag, samarbeidsavtaler med og/eller tilslutning til andre organisasjoner, revidert regnskap, kontigent, valg av styre, valgkomite, og revisor. Andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styret innen 4 uker før årsmøtet.

3.3 Avstemninger gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet stemmes det en gang til over samme forslaget. Ved ny stemmelikhet har sittende formann dobbelstemme, unntatt ved valg av ny formann. Dobbeltstemmen tillegges da møteleder. Alle avstemninger foregår skriftlig dersom et medlem ønsker det. Det kan kun stemmes ved tilstedeværelse på møtet.

§4 Styret

4.1 Årsmøtet velger et styre som består av 4-7 personer inkludert formann, sekretær, kasserer og inntil 4 styremedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Formann velges hvert år. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styret fatter sine vedtak med vanlig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

4.2 Styret ivaretar foreningens interesser mellom årsmøtene og representerer foreningen utad. Videre skal styret sørge for at virksomheten til enhver tid fremmer foreningens formål og at årsmøtets beslutninger iverksettes. Styret forbereder og innkaller til årsmøte med tale og forslagsrett.

4.3 I saker som normalt skal behandles av årsmøtet, og årsmøtet ikke kan innkalles på grunn av tidsfaktoren, kan styret fatte vedtak når alle styrets medlemmer er enige og situasjonen for øvrig nødvendiggjør det. Slike saker skal likevel behandles på først ordinære årsmøte.

§5 Vedtektsendring

5.1 I Endringer i vedtekten kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saksliten, og krever 2/3 flertall. Endringer i §1 og §6 må vedtas i 2 påfølgende møter med 2/3 flertall for å være gyldig.

§6 Oppløsning

6.1 Fredrikstad fartøyvernsenter kan besluttes oppløst på årsmøtet, ordinært eller ekstraordinært, med 3/4 flertall etter at forslag om oppløsning er satt opp på sakslisten. Blir oppløsningen vedtatt, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder, og vedtaket må her gjentas med 3/4 flertall for å være gyldig.

6.2 Ved oppløsning skal foreningens midler søkes anvendt slik at foreningens formål videreføres. Samme årsmøte som bestemmer oppløsning velger et styre på 3 som disponerer midlene i samråd med kulturvern myndighetene.