Tøffelogo

Vedtekter for Motorvernlaget Tøffe

§1 Formål

1.1 Motorvernalget Tøffe skal fremme bevaring og restauering av eldre båtmotorer med tilhørende utstyr for utstilling og bruk i tidsriktige båter.

1.2 Motorvernlaget Tøffe er en underavdeling av Fredrikstad Fartøyvernsenter.

§2 Medlemskap

2.1 For å være medlem i Motovernlaget Tøffe forutsettes det at medlemmet er hovedmedlem i Fredrikstad fartøyvernsenter.

2.2 Medlemskapet baseres på tillit. Nye medlemmer vil få utlevert nøkkel til motovernlagets verksted og lokaler etter 3 mnd medlemskap.

2.3 Et medlem som medvirker til å skade Motorvernlaget Tøffe, eller utnytter dette i kommersiell sammenheng uten samtykke av lagets medlemmer eller styret, kan ekskluderes fra laget. Dette gjelder også dersom noen handler i strid med lagets formål. Styret i Fredrikstad fartøyvernsenter har myndighet til å avgjøre dette.

§3 Eierforhold

3.1 Samleobjekter som medlemmer bringer til Motorvernlaget Tøffe, forblir motorvernlagets eiendom.

3.2 I motorvernlagets lokaler skal det kun utføres arbeid for Motorvernlaget Tøffe.

§4 Oppløsning

4.1 Ved oppløsning av Motorvernlaget Tøffe søkes motorvernlagets samlinger og eiendeler overført til annen organisasjon som kan og eller vil videreføre Motorvernlaget Tøffe's mål.

4.2 Dersom Fredrikstad Fartøyvernsenter oppløses vil Motorvernlaget Tøffe danne eget styre.